De Wester Havikstraat 1 5451 XG, Mill +31 (0) 485 455 021 info@dewestermill.nl
Kom jij ook! Neem je ouder(s)/ verzorger(s) mee. Tijdens de kerst vakantie organiseerd de Wester een springkussen-festival. Tarief: Entree bij aankomst €7,50 per persoon. (Na betaling krijg je een stempel zodat je eruit en erin kunt gaan.) Tot en met 2 jaar gratis intree. Ouder(s)/ verzorger(s) gratis intree. Gele munt €2,- Groene munt €0,50 Alles wordt met munten afgerekend. Om niet te vergeten: Sokken zijn verplicht. Consumpties: Ranja gratis. Popcorn 1 groene munt. Suikerspin 1 groene munt. Koffie/ Thee 1 gele munt. Frisdrank 1 gele munt. EHBO post bij de bar: Let op! ouder(s)/ verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. Algemene voorwaarde: Beste bezoekers, Graag willen wij al onze gasten een plezierige dag bezorgen. Om dit te realiseren, verzoeken wij je om onderstaande voorwaarden in acht te nemen. Met het betreden van ons Springkussen-Festival ga je akkoord met deze voorwaarden. Overtreding van de voorwaarden kan tot verwijdering uit het Festival of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie leiden. Art. 1. Toepasselijkheid; Bij het kopen van een entree accepteert de bezoeker uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van dit reglement. Bij de entree ligt het reglement ter inzage. Zodra men het Springkussen-Festival betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door onze medewerkers en/of vrijwilligers gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behouden wij ons het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden. Art. 2. De Toegang; Betreding van ons pand en het Springkussen-Festival geschiedt op eigen risico. Het Springkussen-Festival mag slechts betreden worden nadat men voor de toegang heeft betaald en een stempel heeft gekregen. De stempel dien je tijdens het verblijf in ons Springkussen-Festival op verzoek van een van onze medewerkers en/of vrijwilligers te tonen. De Wester is in geen geval verplicht om het entreegeld geheel of gedeeltelijk te restitueren. Aan personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen blijken te zijn dan wel handelen c.q. in het bezit zijn van verdovende middelen, of op een andere manier de orde verstoren, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden. Aan personen die hebben gevochten of zich anderszins hebben misdragen of, naar het oordeel van onze medewerkers en/of vrijwilligers, onderdeel uitmaken van een groep waarbij anderen zich als zodanig hebben misdragen, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden. Wij houden ons het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het Springkussen-Festival te wijzigen. In verband met de veiligheid van onze bezoekers behouden wij ons het recht voor om onze deuren/poorten te sluiten bij te grote bezoekersaantallen. Art. 4. Veiligheidsregels; Brandweervoorschriften en -aanduidingen dienen te worden opgevolgd. Het is verboden om vuur te maken. Roken is in het gebouw niet toegestaan. Het gebruik van hard- en softdrugs is niet toegestaan. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren is verboden tijdens het bezoek aan ons Springkussen-Festival. Onze medewerkers en/of vrijwilligers zijn bevoegd de wapens en voorwerpen in beslag te nemen, dan wel de bezitter ervan uit ons terrein te verwijderen. De aanwijzingen van onze medewerkers en/of vrijwilligers dienen, volledig en direct, opgevolgd te worden. Hiermee is je eigen belang en dat van medebezoekers gediend. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en ons personeel wordt niet getolereerd. Indien nodig zal de politie worden ingeschakeld. Afval dient in de aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden. Ons terrein wordt zorgvuldig onderhouden. Indien je toch wordt geconfronteerd met een onveilige situatie en/of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers en/of vrijwilligers. Ook ingeval je zelf schade veroorzaakt, verzoeken wij je dit bij een van onze medewerkers en/of vrijwilligers te melden voordat je het terrein verlaat. Art. 5. Toezicht; Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen en/of groepen er op, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding ons Springkussen - Festival bezoeken. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade, die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt. Kinderen zonder begeleiding kan de toegang tot ons Springkussen-Festival worden geweigerd. Ouders en begeleiders dienen in alle gevallen goed te letten op hun kinderen. Ieder is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Er zijn zowel zichtbaar als niet-zichtbaar camera’s aanwezig ter bescherming van ieders veiligheid en eigendommen. Art. 6. Gebruik van attracties en overige voorzieningen; Voor zover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen ter beschikking. Gebruikers erkennen deze vrijwillig te gebruiken en ev. (blessure)risico’s hierbij te aanvaarden. Gebruikers vrijwaren de Wester, en ev. ingeschakelde derden, voor schade daaronder mede begrepen de schade die derden daardoor kunnen lijden. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die door onze medewerkers en/of vrijwiligers worden aangegeven, opgevolgd te worden. Voor een aantal attracties gelden beperkingen voor het gebruik, bijvoorbeeld een minimale of maximale lengte of leeftijd. Uit veiligheidsoverwegingen ben je verplicht om jezelf aan deze voorschriften te houden. Mocht je de aanwijzingen/gebruiksregels niet opvolgen, dan zijn onze medewerkers en/of vrijwilligers gerechtigd je het gebruik van de attractie of de voorziening te ontzeggen, zonder dat je aanspraak kunt maken op vergoeding. Dit geldt ook als je probeert voor te dringen in de rij van de wachtenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels. Onze medewerkers en/of vrijwilligers zijn bevoegd een attractie of onderdeel van ons Springkussen-Festival naar eigen inzicht buiten gebruik te stellen/houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie van (een deel van) het entreebewijs. Het gebruik van attracties en speeltoestellen geschiedt geheel voor eigen risico. Het dragen van schoenen is niet toegestaan op de attracties, het dragen van sokken is verplicht. Art. 7. Aansprakelijkheid; De Wester is niet aansprakelijk voor schade, ongeval, verlies of diefstal. De Wester is slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld dan wel een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de directie of onze medewerkers en/of vrijwilligers. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Voor zover wij niet met succes een beroep kunnen doen op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat wij maximaal aansprakelijk zijn voor het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van ons eigen risico.
Wij adviseren je om bij het dragen van kleding rekening te houden met jouw veiligheid. Te denken valt hierbij aan het niet dragen van o.a. ringen, kettingen, hoofddoeken en andere ev. losse kleding. Art. 8. Schademeldingen; Ons pand wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Indien desondanks toch schade wordt berokkend, dan dien je dit direct te melden. Het kan voorkomen dat je ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval verzoeken wij je dat aan ons te melden voordat je ons pand verlaat. Indien je situaties opmerkt die mogelijkerwijs tot schade kunnen leiden, dan verzoeken wij je ons hierover te informeren. Art. 10. Verwijdering Onze medewerkers en/of vrijwilligers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen dit reglement verzetten of zich er niet aan houden, van ons pand te verwijderen. Een dergelijke verwijdering geeft geen recht op restitutie van de entreeprijs dan wel enige mogelijke schadeloosstelling. Art. 16. Algemeen; Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, geldt het oordeel van onze medewerkers en/of vrijwilligers. De ongeldigheid van enig beding in dit reglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet. Wij wensen je plezierige uren toe en hopen dat dit reglement daar aan zal bijdragen. We wensen jullie heel veel spring plezier bij de Wester. springkussen-festival@dewestermill.nl
3, 4 & 5 januari 2024 van 10:00 tot 16:00 uur
Havikstraat 1 5451 XG, Mill +31 (0) 485 455 021 info@dewestermill.nl
3, 4 & 5 januari 2024 van 10:00 tot 16:00 uur
Kom jij ook! Neem je ouder(s)/ verzorger(s) mee. Tijdens de kerst vakantie organiseerd de Wester een springkussen-festival. Tarief: Entree bij aankomst €7,50 per persoon. (Na betaling krijg je een stempel zodat je eruit en erin kunt gaan.) Tot en met 2 jaar gratis intree. Ouder(s)/ verzorger(s) gratis intree. Gele munt €2,- Groene munt €0,50 Alles wordt met munten afgerekend. Om niet te vergeten: Sokken zijn verplicht. Consumpties: Ranja gratis. Popcorn 1 groene munt. Suikerspin 1 groene munt. Koffie/ Thee 1 gele munt. Frisdrank 1 gele munt. EHBO post bij de bar: Let op! ouder(s)/ verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. Algemene voorwaarde: Beste bezoekers, Graag willen wij al onze gasten een plezierige dag bezorgen. Om dit te realiseren, verzoeken wij je om onderstaande voorwaarden in acht te nemen. Met het betreden van ons Springkussen-Festival ga je akkoord met deze voorwaarden. Overtreding van de voorwaarden kan tot verwijdering uit het Festival of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie leiden. Art. 1. Toepasselijkheid; Bij het kopen van een entree accepteert de bezoeker uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van dit reglement. Bij de entree ligt het reglement ter inzage. Zodra men het Springkussen-Festival betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door onze medewerkers en/of vrijwilligers gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behouden wij ons het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden. Art. 2. De Toegang; Betreding van ons pand en het Springkussen-Festival geschiedt op eigen risico. Het Springkussen Festival mag slechts betreden worden nadat men voor de toegang heeft betaald en een stempel heeft gekregen. De stempel dien je tijdens het verblijf in ons Springkussen-Festival op verzoek van een van onze medewerkers en/of vrijwilligers te tonen. De Wester is in geen geval verplicht om het entreegeld geheel of gedeeltelijk te restitueren. Aan personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen blijken te zijn dan wel handelen c.q. in het bezit zijn van verdovende middelen, of op een andere manier de orde verstoren, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden. Aan personen die hebben gevochten of zich anderszins hebben misdragen of, naar het oordeel van onze medewerkers en/of vrijwilligers, onderdeel uitmaken van een groep waarbij anderen zich als zodanig hebben misdragen, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden. Wij houden ons het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het Springkussen- Festival te wijzigen. In verband met de veiligheid van onze bezoekers behouden wij ons het recht voor om onze deuren/poorten te sluiten bij te grote bezoekersaantallen. Art. 4. Veiligheidsregels; Brandweervoorschriften en -aanduidingen dienen te worden opgevolgd. Het is verboden om vuur te maken. Roken is in het gebouw niet toegestaan. Het gebruik van hard- en softdrugs is niet toegestaan. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren is verboden tijdens het bezoek aan ons Springkussen-Festival. Onze medewerkers en/of vrijwilligers zijn bevoegd de wapens en voorwerpen in beslag te nemen, dan wel de bezitter ervan uit ons terrein te verwijderen. De aanwijzingen van onze medewerkers en/of vrijwilligers dienen, volledig en direct, opgevolgd te worden. Hiermee is je eigen belang en dat van medebezoekers gediend. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en ons personeel wordt niet getolereerd. Indien nodig zal de politie worden ingeschakeld. Afval dient in de aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden. Ons terrein wordt zorgvuldig onderhouden. Indien je toch wordt geconfronteerd met een onveilige situatie en/of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers en/of vrijwilligers. Ook ingeval je zelf schade veroorzaakt, verzoeken wij je dit bij een van onze medewerkers en/of vrijwilligers te melden voordat je het terrein verlaat. Art. 5. Toezicht; Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen en/of groepen er op, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding ons Springkussen-Festival bezoeken. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade, die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt. Kinderen zonder begeleiding kan de toegang tot ons Springkussen-Festival worden geweigerd. Ouders en begeleiders dienen in alle gevallen goed te letten op hun kinderen. Ieder is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Er zijn zowel zichtbaar als niet-zichtbaar camera’s aanwezig ter bescherming van ieders veiligheid en eigendommen. Art. 6. Gebruik van attracties en overige voorzieningen; Voor zover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen ter beschikking. Gebruikers erkennen deze vrijwillig te gebruiken en ev. (blessure)risico’s hierbij te aanvaarden. Gebruikers vrijwaren de Wester, en ev. ingeschakelde derden, voor schade daaronder mede begrepen de schade die derden daardoor kunnen lijden. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die door onze medewerkers en/of vrijwiligers worden aangegeven, opgevolgd te worden. Voor een aantal attracties gelden beperkingen voor het gebruik, bijvoorbeeld een minimale of maximale lengte of leeftijd. Uit veiligheidsoverwegingen ben je verplicht om jezelf aan deze voorschriften te houden. Mocht je de aanwijzingen/gebruiksregels niet opvolgen, dan zijn onze medewerkers en/of vrijwilligers gerechtigd je het gebruik van de attractie of de voorziening te ontzeggen, zonder dat je aanspraak kunt maken op vergoeding. Dit geldt ook als je probeert voor te dringen in de rij van de wachtenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels. 
Onze medewerkers en/of vrijwilligers zijn bevoegd een attractie of onderdeel van ons Springkussen-Festival naar eigen inzicht buiten gebruik te stellen/houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie van (een deel van) het entreebewijs. Het gebruik van attracties en speeltoestellen geschiedt geheel voor eigen risico. Het dragen van schoenen is niet toegestaan op de attracties, het dragen van sokken is verplicht. Art. 7. Aansprakelijkheid; De Wester is niet aansprakelijk voor schade, ongeval, verlies of diefstal. De Wester is slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld dan wel een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de directie of onze medewerkers en/of vrijwilligers. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Voor zover wij niet met succes een beroep kunnen doen op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat wij maximaal aansprakelijk zijn voor het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van ons eigen risico. Wij adviseren je om bij het dragen van kleding rekening te houden met jouw veiligheid. Te denken valt hierbij aan het niet dragen van o.a. ringen, kettingen, hoofddoeken en andere ev. losse kleding. Art. 8. Schademeldingen; Ons pand wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Indien desondanks toch schade wordt berokkend, dan dien je dit direct te melden. Het kan voorkomen dat je ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval verzoeken wij je dat aan ons te melden voordat je ons pand verlaat. Indien je situaties opmerkt die mogelijkerwijs tot schade kunnen leiden, dan verzoeken wij je ons hierover te informeren. Art. 10. Verwijdering Onze medewerkers en/of vrijwilligers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen dit reglement verzetten of zich er niet aan houden, van ons pand te verwijderen. Een dergelijke verwijdering geeft geen recht op restitutie van de entreeprijs dan wel enige mogelijke schadeloosstelling. Art. 16. Algemeen; Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, geldt het oordeel van onze medewerkers en/of vrijwilligers. De ongeldigheid van enig beding in dit reglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet. Wij wensen je plezierige uren toe en hopen dat dit reglement daar aan zal bijdragen. We wensen jullie heel veel spring plezier bij de Wester. springkussen-festival@dewestermill.nl